Ασφάλειες κινδύνου έργων

Ασφάλειες κινδύνου έργων

Για τεχνικά έργα πάσης φύσεως , κατά παντός κινδύνου, σε οικοδομές, εργοστάσια, σήραγγες, φράγματα, μαρίνες κ.λπ. όπου καλύπτετε κάθε ζημιά η απώλεια κατά την διάρκεια της κατασκευής σε εργοτάξια, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός , υλικά, απώλεια ή καταστροφή αυτών καθώς και όμορες κατασκευές.

Η κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους, με επέκταση εργοδοτικής κάλυψης.

Η αμέλεια, το λάθος ή η παράλειψη του υπευθύνου, συνιστούν την ένοια της ευθύνης, όπου υπεύθυνος μπορεί να είναι,

  • ο κύριος του έργου,
  • η αναδοχος εταιρία,
  • ο εργολάβος, ή
  • ο μηχανικός.