Καλύψεις πληρωμάτων

Καλύψεις πληρωμάτων

Μία ίσως απο τις συμαντικότερες καλύψεις στο χώρο της ναυτιλίας, αφού έρχετε να καλύψει τις υποχρεώσεις του Πλοιοκτήτη ή του Διαχειριστή, απέναντι στα πληρώματα, που εργάζονται πάνω σε μια ειδικότητα, σε πλοία ναυτιλιακών εταιριών.

  •  Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών δαπανών
  •  Νοσοκομειακή περίθαλψη, από ατύχημα ή ασθένεια
  •  Μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα
  •  Έξοδα παλιννόστησης & αντικατάστασης πληρώματος
  •  Θάνατο κλπ.